Feeds:
Articles
Commentaires

Posts Tagged ‘totska’

Jujutsu 1906

Tirée du livre « Japan’s Ultimate Martial Art – Jujitsu Before 1882 » de Daniel Craig, voici une photo d’une rencontre entre divers maîtres de jujutsu et judo qui aurait eu lieu en 1906 (24 juillet) à Kyoto au Dai Nippon Butokukai pour formuler les kata du Kodokan (judo) :

Réunion de maîtres de jujutsu à Kyoto en 1906

 

Au fond de gauche à droite: Yoshimaki Yamashita (Judo); Hajima Isagao (Judo); Sakugiro Yokoyama (Judo); Shuichi Nagaoka (Judo); Shikataro Takano (Takeouchi Ryu); Mataemon Tanabe (Fusen Ryu); Kotaro Imei (Takeouchi Ryu); Hoken Sato (Judo); Hikosaburo Oshima (Takeouchi Ryu); Mogichi Tsumiyzu (Sekiguchi Ryu); Kehei Aoyagi (Sosuishi Ryu)

Read Full Post »